Generelle vilkår

 

1         Bruksområde og definisjoner

 • Disse generelle vilkårene og betingelsene regulerer tjenestene (heretter definert som tjenestene) som avtales i denne avtalen.
 • Følgende terminologi og definisjoner brukes i avtalen:

Avtalen       vedrører denne avtalen signert av begge parter sammen med        disse generelle vilkårene og andre vedlegg.

Avtaleperioden        refererer til den tidsperioden som avtalen dekker.

Kunden           refererer til den juridiske personen som har signert kontrakten     som kunde.

ILT     refererer til selskapet ILT Inläsningstjänst AS

Tjenestene refererer til tjenestene som omfattes av avtalen og er oppført på første side av avtalen

 

2        Utforming og omfang av tjenestene

 • Tjenestene og omfanget deres er beskrevet i detalj på polylinos-nettsted. Tjenestenes innhold og utforming er i stadig endring. En slik endring kan innebære både utvidelse eller reduksjon av tjenestens innhold / tilbud.

 

3        Tilgang til tjenestene

 • Kunden får tilgang til tjenestene gjennom forskjellige apper og webapplikasjoner som kan variere over tid.
 • Kundens ansatte kan få tilgang til tjenesten gjennom en innlogging som ikke må distribueres til uautoriserte personer.

 

4       Begrenset bruksrett

 • Kunden er klar over at tjenestene inneholder opphavsrettsbeskyttede verk, og at kunden kun får en begrenset bruksrett i samsvar med vilkårene i denne avtalen.
 • Kunden forplikter seg til ikke å bruke tjenestene på annen måte enn det som er tillatt i denne avtalen, og kunden skal sørge for at ansatte respekterer opphavsretten.
 • Tilbudet kan bare brukes av ansatte og barn som jobber eller er registrert i kundens virksomhet.
 • Med unntak av spesifikt gitt i denne avtalen eller som et resultat av obligatorisk lov, kan innholdet i tjenestene ikke kopieres.
 • ILT har rett til kontinuerlig å studere kundens bruk av tjenestene for å identifisere eventuelle unormale bruksmønstre. I et slikt tilfelle skal ILT og Kunden samarbeide for å identifisere årsaken og finne et middel, for eksempel å øke antall lisenser.

 

5        Pris og betaling

 • Prisen som er oppgitt i avtalen er eksklusiv merverdiavgift og annen skatt.
 • Prisen som er oppgitt i avtalen for tjenesten Polylino er basert på antall barn Kunden har i sin virksomhet. Hvis dette nummeret har endret seg på slutten av kontraktsperioden, har ILT rett til å justere prisen basert på gjeldende nummer. ILT innhenter slike tall fra Utdanningsdirektoratet.
 • ILT har rett til å fakturere på forhånd for hver 12-månedersperiode i avtaleperioden.
 • Betalingsbetingelser er 30 dager netto. Ved betalingsforsinkelser betales renter på renter etter renteloven.
 • Ved forlengelse av avtalen etter utløpet av avtaleperioden har ILT rett til å justere prisen for tjenestene.

 

6       Avtaleperiode og forlengelse

 • Denne avtalen gjelder i løpet av avtaleperioden som er spesifisert i avtalen. Avtalen forlenges automatisk med en ny avtaleperiode på 12 måneder dersom det ikke er gitt noen skriftlig varsel minst en måned før utløpet av gjeldende avtaleperiode, og gitt at prisen per elev / barn for hver tjeneste ble ikke økt mer enn konsumprisindeksen fastsatt av SSB for perioden.
 • I tilfelle utvidelse av avtalen, gjelder ILT på tidspunktets generelle vilkår. Disse er publisert på ILTs nettsted.
 • Betaling av fornyelsesfakturaen fra Kunden skal, uavhengig av ovenstående, anses som aksept av utvidelsen av Avtalen.

 

7        Oppsigelse og konsekvenser

 • En part kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis den andre parten er skyldig i vesentlig kontraktsbrudd. Forsinkelse i betaling skal anses å utgjøre et vesentlig kontraktsbrudd.
 • Ved terminering av avtalen har ILT rett til å avslutte Kundens tilgang til Tjenesten umiddelbart.
 • Ved avslutning av avtalen forfaller alle betalinger knyttet til tjenesten umiddelbart

 

8       Ansvar

 • 1 ILT er ikke ansvarlig for indirekte- eller følgeskader.
 • 2 Under alle omstendigheter skal ILTs ansvar, i henhold til denne avtalen, aldri overstige et beløp som tilsvarer gebyrene som kunden har betalt i løpet av ett år for tjenestene.
 • Eventuelle krav fra Kunden må fremsettes senest tre måneder fra den dato Kunden ble kjent med eller burde ha blitt klar over forholdet som Kunden anser som erstatning.
 • ILTs ansvar i tilfelle feil, forsinkelse eller avbrudd i forhold til tjenesten er begrenset til en plikt til å avhjelpe slike forhold etter beste evne innen rimelig tid.

 

9       Personopplysninger

 • Tjenestene håndterer på en eller annen måte personopplysninger, noe som gjør ILT til en databehandler av personopplysninger. Partene må derfor sørge for at det opprettes eller inngås en egen Personvernspolicyavtale.

 

10    Om tjenesten Polylino

 • Tjenesten Polylino inkluderer oversettelser av deler av tilbudet. ILT tilstreber å opprettholde en høy kvalitet på oversettelser, men ILT gir ingen garantier for fravær av feil. Kunden er dermed klar over at oversettelsene kan inneholde språklige feil. Videre kan forskjellige dialekter av språkene finnes i Tjenesten.
 • 2 Polylino-tjenesten kan ikke brukes utenfor barnehageaktiviteter (for eksempel av barn og foreldre hjemme).

 

11      Øvrig

 • Kunden kan ikke overføre rettigheter eller plikter i henhold til denne avtalen.
 • ILT kan overføre avtalen til selskaper som tilhører samme konsern. Videre kan ILT overføre avtalen til et selskap som kjøper virksomheten som ILT driver.
 • Kunden forplikter seg til å holde denne avtalen og all informasjon angående ILT og tjenesten konfidensiell, bortsett fra de forpliktelser kunden har i samsvar med den offentlige retningslinjen og gjeldende kommunale regler,

 

12    Gjeldende lov og tvisteløsning

 • Norsk lov skal gjelde for denne avtalen.
 • Eventuelle tvister skal avgjøres av norsk lov.

 

 

 

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40