Intervju

Gir de flerspråklige barna en helt annen mulighet til å forstå

I arbeidet som språkpedagog i den flerspråklige bydelen Søndre Nordstrand i Oslo bruker Berit Lippestad Polylino når hun jobber med flerspråklige barn i barnehagen. Vi har stilt noen spørsmål til Berit for å høre mer om hennes erfaring av verktøyet.

Hvordan har du brukt Polylino?

I hovedsak har jeg brukt de flerspråklige bøkene. Jeg gårda først inn på språkfanen og velger barnets morsmål. Så velger barnet og jeg bok i fellesskap. Ofte hører vi boka flere ganger. Ved andre gangs lesing gjentar jeg de viktigste ordene eller eller setningene på norsk, avhengig av  norskferdighetene til barnet.

Hvis jeg har lest med to barn med ulike morsmål, har jeg ofte vekslet mellom språkene side for side. Selvfølgelig hender det at vi hører boka på norsk også; hvis det er mange som skal lytte samtidig eller barnet/ barna vil høre en bok som ikke finnes på deres morsmål.

Hva er din erfaring med verktøyet og da spesielt i ditt arbeid som språkpedagog når du jobber med flerspråklige barn?

Jeg opplevde i starten at barna ble veldig overrasket over å høre sitt eget språk. De uttrykte glede og entusiasme, og kunne Etterspørre eks. «Bok på russisk» Jeg har også fått en påminnelse om  hvor mye bok-/ eller sjangervalg har å si for motivasjonen for lesing. Et eks. er en gutt med begrensede norskferdigheter, men med stor interesse for dyr. Han elsker faktabøkene på norsk, og får med seg mye kunnskap.

Jeg bruker pauseknappen flittig, stopper opp, gjentar og vi snakker om det vi leser. Jeg opplever også barn som av andre grunner heller vil høre bøkene på norsk; enten fordi de ikke har så godt morsmål eller har erfaring hjemmefra med å velge bøker på norsk fordi det er mer å velge mellom.

Utover dette, så får de flerspråklige barna en helt annen mulighet til å forstå innholdet i boka når vi først hører den på barnets morsmål.

Hva kan Polylino tilføre hele barnehagen?

Et mye større utvalg av bøker, større bevissthet hos de ansatte på å løfte fram barnas morsmål (identitet) og å bruke morsmålskompetansen bevisst i språkstimuleringen på norsk.

Har du fått noen reaksjoner fra barn eller kollegaer i møte med Polylino?

Reaksjoner hos barna er bare positive. Det samme gjelder kollegaer som synes det er et flott verktøy. Mange har  vært overrasket over hvor lett det er å ta i bruk. Så er det selvfølgelig sånn at ikke alle bruker det like mye ennå, men når det blir litt enklere å ha større faglig fokus med fysiske møter etter corona, tenker jeg at vi kan ha mer felles fokus på hvordan vi kan bruke Polylino aktivt.

Hva tenker dere Polylino Home Access kan bidra med i samarbeidet med foreldrene i barnehagen?

Hos oss er det viktig å snakke med, og evt. vise , hver enkelt forelder hvordan de kan nyttiggjøre seg dette verktøyet hjemme. På sikt tenker jeg at vi kan involvere foreldre på en helt annen måte i felles bokprosjekter f.eks. Men noen familier vet jeg har tatt det i bruk hjemme og synes det er et gode.

Takk Berit for at du delte av dine erfaringer med oss!