Bilde som viser 4 barn som lytter og leser fra Polylino-appen på storskjerm

Språkutvikling i barnehagen med Polylino

Polylino brukes til systematisk arbeid med språkstimulering og språkutvikling i barnehager. Gjennom å lese og lytte til bøker i Polylino, får barna et godt ordforråd og begrepsforståelse. Dette oppnås gjennom språklig bearbeiding av innhold, gjentagelse, og ved å velge bøker ut ifra barnas interesser, hvilke ressurser de har, og ikke minst hvilke språk de bruker.

Bøkene i Polylino fins på mange språk, noe som gjør at barn kan lese og lytte til bøker på sine morsmål. Dette gir alle barn varierte og gode språkerfaringer, og støtter flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål, samtidig som barnas norsk/samiskspråklige kompetanse også utvikles. Dette gjør at barn med andre morsmål enn norsk, får større mulighet til å selv forstå og til å gjøre seg forstått i barnehagehverdagen.

Bøkene i Polylino er lest inn av profesjonelle stemmeskuespillere, som forteller levende og engasjert. Dette vekker barnas interesse, og barna lærer uttale, bokstavlyder og setningsoppbygging gjennom å lytte til, og følge tekstmarkeringer i teksten som leses opp. Dette gir effektiv trening på språklyder, språkmelodi, ord og begreper.

Bøker og barnelitteratur er med andre ord en super måte å jobbe aktivt med språkutviklende og språkstimulerende aktiviteter. Dette har også støtte i rammeplan for barnehagen som slår fast at «alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen».

Under gir vi et lite innblikk i hva du kan finne i veiledningen, pluss tre konkrete tips til hvordan du kan jobbe med Polylino i din barnegruppe.

circle-large-outline-T40
circle-large-outline-O40

Hva sier

  Rammeplan for barnehagen?

Om språkstimulering i rammeplanen

Lesing og samtaler rundt lesing har stor effekt på barns språkutvikling. I Rammeplan for barnehagen står det at gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst «…skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.»

Støtte og inspirasjon i Polylinos veiledning

Når du logger inn i Polylino, får du tilgang til vår pedagogiske veiledning: Polylino = språktrening og leseglede. Veiledningen er tilpasset til norske forhold av Trine Solstad, Institutt for språk og litteratur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Her kan du lese og inspireres av blant annet dette:

  • Hvorfor litteratur er så viktig i barnehagen
  • Flerspråklighet i barnehagen
  • Å skape et godt lesemiljø og leseglede i barnehagen
  • Valg av bøker
  • Boksamtaler med barna
  • Temabokhyller
  • Pedagogiske tips

3 tips fra Polylino

  1. Lag egne favoritthyller i Polylino, med bildebøker som barna kan bla og lytte til.
  2. Bruk Polylino på storskjerm og la barna oppleve boken i felleskap.
  3. Jobb gjerne med samme bok på flere språk! Det er gøy og utviklende å la språkene berike hverandre i leseopplevelsen.

Polylino leveres til barnehager og kommuner. Ikke privatpersoner.